Handlingsplan vid mobbning och sexuella trakasserier

INNEHÅLL:

 1. DEFINITION AV BEGREPP

1.1 Mobbning

1.2 Sexuella trakasserier

1.3 Rasism

 1. ESSE IK:S ARBETE FÖR EN TRYGG VERKSAMHET
 2. ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM SEXUELLA TRAKASSERIER

 

 • DEFINITION AV BEGREPP

1.1 Mobbning

Mobbning innebär att man systematiskt utsätts för en medveten, kränkande och destruktiv handling av en eller flera personer. Mobbning kan förekomma ansikte mot ansikte och/eller via Internet och social media. Enskilda konflikter som bråk och slagsmål ska inte förväxlas med mobbning. Det är dock viktigt att alla konflikter som uppstår reds ut av vuxna i föreningen (i huvudsak tränare eller lagledare) i samarbete med vårdnadshavare. 

Vi uppmanar våra spelare att vara goda kamrater och att reagera när något otrevligt händer. Spelarna ska känna att de kan komma till tränaren med sin oro och att tränaren/lagledaren tar oron på allvar. Mobbningsfall tas på allvar och om mobbningen fortsätter trots diskussioner med båda parter kan föreningen uppmuntra vårdnadshavare till den mobbade att göra en polisanmälan.

Fysisk mobbning innebär att något sker handgripligen sker. Det kan t.ex. vara:

 • att slå, knuffa, sparka eller nypa, 
 • hålla fast eller trycka in i väggen
 • sätta krokben, gömma eller söndra kläder eller saker. 

Verbal mobbning kan t.ex. vara:

 • att säga elaka saker eller hota någon
 • håna, göra narr av eller skratta åt, 
 • sprida skvaller, lögner eller elaka rykten eller viska och prata bakom ryggen på någon
 • ironisera över kläder, utseende eller frisyr. 

Psykisk mobbning kan t.ex. vara:

 • att göra miner, kasta blickar, sucka
 • tystna när någon kommer
 • vända ryggen till eller inte svara på tilltal 
 • behandla någon som luft eller utestänga någon från gruppen. 

Virtuell mobbning sker med hjälp av teknik t.ex. genom att 

 • skicka elaka eller hotfulla sms eller mejl
 • att trakassera någon i ett chattforum eller i ett kommentarsfält 
 • att publicera eller sprida förnedrande bilder på Internet och via social media. 

 

1.2 Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier innebär:

 • att kränka någon med miner som anspelar på sex  
 • uttala oanständiga skämt som gäller kropp eller klädsel  
 • oönskad fysisk beröring 
 • bilder som sprids elektroniskt 
 • att kränka någon på basen av könstillhörighet och/eller sexuell läggning.. 

Sexuella övergrepp kännetecknas av att någon utnyttjar ett barns beroendeställning eller utsätter barnet för handlingar som det inte kan förstå eller är moget för. Med barn menas personer under 15 år alternativt en person mellan 15 och 18 år som på något sätt står i en beroendeställning till gärningspersonen. 

Sexuella övergrepp mot barn kan vara både fysiska och icke-fysiska. 

Fysiska övergrepp är till exempel:

 • beröring av barnets privata kroppsdelar
 • att barnet tvingas ta på en annan persons könsorgan 
 • olika former av samlag. 

Icke-fysiska övergrepp är till exempel:

 • att tvinga barnet att titta på ett könsorgan eller visa sin egen kropp
 • att tala till barnet på ett sexuellt utstuderat sätt
 • att smygtitta på barnet när det badar eller klär av sig
 • att tvinga barnet att titta på pornografiska filmer, bilder eller böcker
 • att exploatera barnet genom att dokumentera de sexuella övergreppen barnet utsätts för prostitution. 

 

1.3 Rasism

Med rasism avses att kränka någon på grund av nationalitet, hudfärg, språk eller religion. Tränarna ska alltid reagera på uttryck för rasism. Allas lika värde är grunden i föreningens värdegrund.

 

 • ESSE IK:S ARBETE FÖR EN TRYGG VERKSAMHET

Esse Idrottsklubb ska erbjuda en trygg plats och en trygg verksamhet för barn och unga, men också för aktiva i alla åldrar. Det är på allas ansvar att motverka trakasserier. Inom föreningen tar vi gemensamt tydligt avstånd från alla former av kränkande beteende – både inom vår egen verksamhet och på våra styrelse- och sektionsmöten och under de träningar, matcher och andra evenemang vi anordnar och deltar i. 

 

Det hör till vårt gemensamma ansvar att markera att olämpligt beteende är oönskat genom att tydligt säga ifrån ifall någon beter sig kränkande eller opassande. Under träffar med juniortränarna diskuterar vi kontinuerligt både kring förebyggande åtgärder och problem som uppstår. Tränarna ska veta hur de ska hantera mobbning och trakasserier och inom föreningen utses varje år en kontaktperson som man kan vända sig till om man blivit utsatt för eller fått vetskap om att någon blivit utsatt för trakasserier.

Föreningen begär i nuläget inte att tränare och ledare inom föreningen ska visa upp ett utdrag från straffregistret. I en relativt liten byaförening tycker vi att den sociala kontrollen räcker. Dessutom är ett uppvisat registerutdrag inget bevis för att man är oskyldig. I enskilda fall förbehåller vi oss ändå rätten att kräva att man kan visa upp ett utdrag. 

Övergrepp som kommer till vår kännedom anmäls alltid till myndigheterna. Vi uppmanar alla aktiva spelare, tränare och ledare att ha ögonen öppna och vara medvetna om vad som händer. Vi ska också vara medvetna om att många kan tycka att det är svårt att diskutera frågor kring mobbning och trakasserier. Det är vanligt att känna förvirring, maktlöshet och rädsla när någon har utsatts därför arbetar vi tillsammans för att stödja varandra. 

Denna handlingsplan är ett tillägg till planen för juniorverksamheten. Planerna diskuteras och revideras kontinuerligt åtminstone i inledningen av varje säsong, vid behov oftare. Planerna tas upp till diskussion med vårdnadshavarna under ett gemensamt föräldramöte innan tävlingssäsongen inleds. Tränare och ledare uppmuntras också att ha en kontinuerlig öppen dialog med föräldrarna. Föreningen arbetar förebyggande till exempel genom att uppmuntra tränare och ledare att delta i olika föreläsningar som tangerar mobbning och trakasserier.

 

 • ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM SEXUELLA TRAKASSERIER

Om man blivit utsatt för sexuella trakasserier ska man:  

 • tydligt säga ifrån eller be någon vuxen säga ifrån. 
 • berätta för någon som man har förtroende för om vad som inträffat
 • skriva ner allt om det inträffade (datum, klockslag, vad som hände, eventuella vittnen).
 • kontakta föreningens kontaktperson vid ärenden som rör trakasserier, Sara McCartan.

Åtgärderna sker i första hand inom det lag där misstankarna finns. Vid behov eller vid allvarligare fall (sexuella övergrepp) involveras också styrelsen och myndigheter. 

Esse, januari 2023

Stäng meny